REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO
www.studiosophie.pl

Aktualny regulamin obowiązujący od dnia 2023-09-01 od godz. 00:00

Regulamin korzystania z usług świadczonych przez ANNA KWIATKOWSKA Studio Kosmetyczne SOPHIE Anna Kwiatkowska z siedzibą w Kwidzynie 82-500, przy ul. Chopina 17/2, NIP: 5811665055

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

A. Warunkiem skorzystania z usług Studio Kosmetyczne Sophie jest zapoznanie się i przestrzeganie poniżej przedstawionego Regulaminu.
1. Regulamin niniejszy oparty jest na przepisach wynikających z:
a) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. 2019 poz. 1145 z późn. zm.),
b) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2019 poz. 134 z późn. zm.),
c) ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz.U. 2019 poz. 123 z późn. zm.),
d) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
2. Kontakt ze  Studio Sophie możliwy jest:
a) za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@studiosophie.pl 
b) na stronie www.studiosophie.pl poprzez formularz kontaktowy,
c) telefonicznie pod numerem telefonu: + 48 603 446 588,
d) pisemnie na adres: Studio Kosmetyczne Sophie, ul. Chopina 17/2, 82-500 Kwidzyn

B. Studio Kosmetyczne Sophie przyjmuje, że każdy KLIENT, we własnym interesie podaje wszelkie informacje prawidłowo i w zgodzie ze stanem faktycznym; w związku z tym odpowiedzialność za skutki nieprawidłowości wynikających z niewłaściwego, niekompletnego lub niezgodnego z prawdą wypełnienia formularzy SYSTEMU (podania danych niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówionego PREZENTU) ponosi wyłącznie KLIENT.

C. W przypadku VOUCHERÓW, z których korzystanie może zależeć od stanu zdrowia, ogólnej kondycji psychofizycznej lub wieku OBDAROWANEGO, Studio Kosmetyczne Sophie przyjmuje, że każdy KLIENT upewnił się, że OBDAROWANY może skorzystać z VOUCHERA.  

II. DEFINICJE POJĘĆ UŻYTYCH W NINIEJSZYM REGULAMINIE

A. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
1. Studio Kosmetyczne Sophie – ANNA KWIATKOWSKA Studio Kosmetyczne SOPHIE Anna Kwiatkowska z siedzibą w Kwidzynie 82-500, przy ul. Chopina 17/2, NIP: 5811665055.
2. SERWIS Studio Kosmetyczne Sophie – sklep internetowy www.studiosophie.pl/vouchery.
3. VOUCHER – towar lub usługa, oferowana w sklepie internetowym. Jest to dokument potwierdzający zawarcie umowy i uprawniający jego okaziciela (OBDAROWANEGO) do  wybrania przez siebie usługi dostępnej w Studio Kosmetyczne Sophie, które będą uprawniać do realizacji wybranej usługi.  W momencie wybrania droższej usługi należy dopłacić różnicę. To metoda dostawy polegająca na dostarczeniu dowolnego PRODUKTU drogą mailową na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia.
4. KLIENT – osoba, która na rzecz OBDAROWANEGO zamawia w Studio Kosmetyczne Sophie – działającej w imieniu własnym i na własny rachunek – VOUCHER.
5. OBDAROWANY – osoba, która po dokonaniu REZERWACJI i okazaniu PRODUKTU jest uprawniona do REALIZACJI VOUCHERA, określonego w niniejszym regulaminie.
6. OKRES WAŻNOŚCI – dotyczy VOUCHERA, oznacza czas, w którym VOUCHER musi być zrealizowany. Po upływie tego okresu REALIZACJA VOUCHERA nie jest możliwa. OKRES WAŻNOŚCI wynosi 1 rok od daty złożenia zamówienia za pośrednictwem SERWISU Studio Kosmetyczne Sophie.
7. REZERWACJA – zgłoszenie przez OBDAROWANEGO preferowanego terminu REALIZACJI VOUCHERA poprzez kontakt mailowy lub telefoniczny.
8. REALIZACJA VOUCHERA – wykonanie zamówionego przez KLIENTA zabiegu na rzecz OBDAROWANEGO. REALIZACJA VOUCHERA możliwa jest wyłącznie w OKRESIE WAŻNOŚCI, gdy VOUCHER  jest opłacony.
9. SYSTEM – jest to jeden z elementów SERWISU Studio Kosmetyczne Sophie, który m.in. umożliwia obsługę procesu zawarcia umowy zgodnego z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz umożliwia dokonanie rezerwacji i jej potwierdzenie.
10. NUMER ZAMÓWIENIA – to ciąg cyfr, który identyfikuje każde osobne zamówienie.
11. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA – czas, w jakim Studio Kosmetyczne Sophie skompletuje zamówienie i przekaże je przewoźnikowi realizującemu wybraną przez Klienta metodę dostawy.
12. PRZELEW TRADYCYJNY – płatność wykonywana przez Klienta poprzez bankowe konto internetowe lub w placówce banku lub na poczcie.
13. PRZELEW ELEKTRONICZNY – szybka płatność wykonywana przez Klienta z bankowego konta internetowego, za pośrednictwem systemów płatności online, zgodnie z regulaminami dostawców usług.
14. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA – potwierdzenie, wygenerowane w wyniku złożenia przez KLIENTA zamówienia przez SYSTEM, zawierające unikalny numer zamówienia, dokładne nazwy handlowe zamówionych PRODUKTÓW wraz z ich ilością, łączną wartość zamówienia, wybraną formę płatności oraz informację o sposobie dostawy i pozostałych kosztach administracyjnych związanych z realizacją zamówienia. POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA wysyłane jest KLIENTOWI na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej.

III. ZAWARCIE UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI

A. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM
1. Zamówienie i zakup PRODUKTU przez SYSTEM (samodzielnie na stronie internetowej) następuje poprzez zastosowanie się do procedur przewidzianych przez SYSTEM tj.:
a) wybranie VOUCHERA, którego zamówieniem jest zainteresowany KLIENT, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „dodaj do koszyka”,
b) wybranie metody dostawy i sposobu dokonania przedpłaty za VOUCHER,
c) podanie swoich niezbędnych danych (w zależności od wybranej formy dostawy niezbędne może być podanie następujących danych: adres email, imię, nazwisko, nr. telefonu, adres dostawy),
d) podanie pozostałych informacji podążając za informacjami w koszyku,
e) finalizacja zamówienia wraz z akceptacją Regulaminu, co następuje poprzez kliknięcie przycisku „Kupuję i Płacę”,
f) po zakończeniu KLIENT otrzymuje poprzez e-mail POTWIERDZENIE ZAMÓWIENIA.
2. Zawarcie umowy następuje z momentem, w którym użytkownik klika przycisk „Kupuję i Płacę”. Jest to równoznaczne z zapoznaniem się i zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu, co z kolei jest uważane za zobowiązanie uiszczenia całości przedpłaty. Od tego momentu przyjmuje się, iż KLIENT zawarł umowę z Studio Kosmetyczne Sophie.

C. Warunki dokonania przedpłaty i Aktywacja VOUCHERA.
1. Warunkiem aktywacji VOUCHERA jest dokonanie przedpłaty w wysokości składanego zamówienia. W przypadku VOUCHERA opłaconego przelewem tradycyjnym, do momentu zaksięgowania przedpłaty przez Bank i odznaczenia w SYSTEMIE PRODUKT pozostaje nieaktywny. 
2. W odniesieniu do VOUCHERÓW po zakupie KLIENT może jedynie uzyskać notę księgową lub paragon niefiskalny (dokument potwierdzający wpłacenie określonej kwoty), ale dokument ten nie jest fakturą VAT, ani też paragonem fiskalnym. 
3. W każdym wypadku przedpłata jest jedynym świadczeniem, do jakiego zobligowany jest KLIENT.
4. W żadnym wypadku VOUCHERY nie podlegają wymianie na pieniądze, uprawniają jedynie do realizacji zabiegów z zastrzeżeniem zakupów dokonanych na odległość regulowanych właściwą Ustawą.
5. Dokonanie przedpłaty może nastąpić w następujący sposób:
a) poprzez dokonanie przelewu na rachunek bankowy:  80 1500 1403 1214 0003 7512 0000,
b) kartą kredytową lub debetową,
c) z wykorzystaniem wszelkich innych partnerskich systemów płatności akceptowanych przez SYSTEM.
6. W przypadku wyboru płatności za pobraniem doliczany jest koszt dodatkowy zgodny z Cennikiem dostaw i opłat administracyjnych dostępnym w Załączniku nr 2 do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie stanowi zmiany Regulaminu).
7. Przedpłatę uznaje się za dokonaną z chwilą:
a) jej wpływu na rachunek Studio Kosmetyczne Sophie w Banku Santander,
b) jej wpływu na rachunki partnerskich systemów płatności akceptowanych przez SYSTEM,

D. Metody i koszty dostawy.
1. VOUCHER jest dostarczany do KLIENTA zgodnie z jego wyborem w następujący sposób:
a) drogą mailową jako ePRODUKT  na wskazany przez KLIENTA adres e-mail, bezpośrednio po złożeniu zamówienia,

E. Warunki REZERWACJI i REALIZACJI VOUCHERA.
1. OBDAROWANY może zrealizować VOUCHER w OKRESIE WAŻNOŚCI. W celu realizacji VOUCHERA, OBDAROWANY musi dokonać REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI
2. W celu zmiany terminu REALIZACJI VOUCHERA na inny termin, OBDAROWANY zobowiązany jest skontaktować się ze Studio Kosmetyczne Sophie.
3. Niezrealizowanie VOUCHERA  w OKRESIE WAŻNOŚCI, jak również brak REZERWACJI przed upływem TERMINU REZERWACJI, oznacza wygaśnięcie wszelkich praw związanych z umową, w szczególności powoduje brak możliwości REALIZACJI VOUCHERA przez OBDAROWANEGO i z tego tytułu nie przysługują ani OBDAROWANEMU, ani KLIENTOWI żadne roszczenia, w szczególności roszczenie o zwrot zapłaconej przedpłaty.
4. Warunkiem realizacji VOUCHERA jest okazanie VOUCHERA  zawierający  NUMER ZAMÓWIENIA. 
5. Niestawienie się OBDAROWANEGO na miejsce realizacji VOUCHERA lub jego spóźnienie dłuższe niż 15 min. w stosunku do godziny ustalonej w trakcie rezerwacji, powoduje całkowitą utratę uprawnień do realizacji VOUCHERA, niezależnie od przyczyn, a więc także w przypadku spóźnienia lub niestawienia się na miejscu realizacji z przyczyn losowych.

F. Warunki wymiany.
1. W OKRESIE WAŻNOŚCI lub OKRESIE WAŻNOŚCI KUPONU OBDAROWANY może dokonać wymiany otrzymanego PRODUKTU na inny PRODUKT(y).
2. Wymiany takiej można dokonać na PRODUKT lub PRODUKTY:
a) o wyższej cenie zakupu, po dokonaniu stosownej dopłaty,
b) o tej samej cenie zakupu, co PRODUKT otrzymany, bez ponoszenia żadnych dodatkowych opłat,
c) o niższej cenie zakupu od PRODUKTU otrzymanego, ale w tym wypadku OBDAROWANEMU nie należy się zwrot różnicy w stosunku do dokonanej przedpłaty.
3. Wymiany można dokonać w następujący sposób:
a) samodzielnie przy użyciu SERWISU Wyjątkowy Prezent poprzez wpisanie NUMERU REZERWACYJNEGO wymienianego PRODUKTU w koszyku zawierającym nowy PRODUKT(y),
b) przy pomocy Doradcy w SKLEPIE,
c) za pośrednictwem COP, w korespondencji elektronicznej.
4. PRODUKT lub PRODUKTY otrzymane w wyniku wymiany będą miały ten sam OKRES WAŻNOŚCI co PRODUKT podlegający wymianie.
5. Wymianie nie podlegają PRODUKTY wygrane w konkursach organizowanych przez Wyjątkowy Prezent.
6. PRODUKTY nie mogą zostać wymienione na BON.
7. W przypadku wymiany KUPONU, cena nominalna KUPONU jest wartością do wymiany, niezależnie od ceny zakupu KUPONU.
8. Możliwe jest wykorzystanie kilku PRODUKTÓW jednocześnie podczas jednej wymiany. W takim przypadku wszystkie PRODUKTY otrzymane w wyniku wymiany przyjmują OKRES WAŻNOŚCI tego z PRODUKTÓW podlegających wymianie, który został zakupiony najwcześniej.
9. W niektórych przypadkach, z uwagi na kwestie bezpieczeństwa, dokonanie wymiany możliwe jest wyłącznie poprzez kontakt z COP. W procesie obsługi takich przypadków, Wyjątkowy Prezent ma prawo uzyskać od KLIENTA lub OBDAROWANEGO dodatkowe dokumenty potwierdzające m.in. prawo własności PRODUKTU, w tym dowody zakupu, potwierdzenia transakcji kartowych lub dodatkowe oświadczenia.
10. Powyższe warunki wymiany nie mają zastosowania do PRODUKTÓW Wyjątkowy Prezent wydawanych w trakcie akcji promocyjnych. PRODUKTY takie mogą mieć inny OKRES WAŻNOŚCI oraz mogą być wyłączone z wymiany na poszczególne inne PRODUKTY. Postanowienie powyższe dotyczy zarówno akcji promocyjnych własnych organizowanych przez Wyjątkowy Prezent, jak i akcji promocyjnych innych firm, w których to akcjach Wyjątkowy Prezent występuje jako partner. W każdym przypadku zasady wykorzystania PRODUKTÓW promocyjnych opisane są w regulaminie danej promocji.

G. Zagubienie lub zniszczenie VOUCHERA.
1. W przypadku kiedy dojdzie do zagubienia lub zniszczenia VOUCHERA, istnieje możliwość wystawienia duplikatu VOUCHERA.
2. Warunkiem wystawienia duplikatu jest wniosek pisemny KLIENTA skierowany na adres: biuro@studiosophie.pl zawierający dowód zakupu lub potwierdzenie zamówienia i dowód płatności. 
3. Wystawienie duplikatu PRODUKTU nie jest możliwe, jeśli OKRES WAŻNOŚCI lub OKRES WAŻNOŚCI VOUCHERA minął lub VOUCHER został zrealizowany lub zarezerwowany.

H. Ceny PRODUKTÓW.
1. Ceny VOUCHERÓW w Studio Kosmetyczne Sophie:
a) podawane są w złotych polskich,
b) podane są w cenach brutto,
c) nie zawierają ewentualnych opłat celnych,
d) nie zawierają ewentualnych kosztów dostawy i opłat dodatkowych.
2. Cena podana przy każdym VOUCHERZE jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia.

IV. PRAWO KLIENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ROZPATRYWANIE REKLAMACJI

A. Odstąpienie od umowy.
1. Zakupy na odległość.
a) W ciągu 14 dni od otrzymania VOUCHERA, jeśli  nie został jeszcze zrealizowany lub zarezerwowany, KLIENT może odstąpić od umowy i zrezygnować z realizacji VOUCHERA bez podania przyczyn, zawiadamiając o tym Studio Kosmetyczne Sophie pisemnie na adres firmy, na adres biuro@studiosophie.pl lub osobiście i pod warunkiem dostarczenia dowodu zakupu wystawionego za dokonanie przedpłaty. Decydując się na rezerwację lub realizację KLIENT zgadza się na utratę prawa do odstąpienia od umowy przed upływem 14-dniowego terminu opisanego powyżej.
b) Studio Kosmetyczne Sophie zobowiązuje się rozpatrzyć każdą pisemnie zgłoszoną wolę odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od dnia doręczenia oraz zwrócić KLIENTOWI wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy stanowiące równowartość najtańszego kosztu dostawy.
c) Wszelkie zwroty płatności dokonywane są drogą elektroniczną. Do zwrotów używany jest taki sam sposób zapłaty, jakiego użył KLIENT, chyba że KLIENT zgodzi się na inny sposób zwrotu.
2. Za oświadczenie woli skutkujące odstąpieniem przez KLIENTA od umowy przyjmuje się także niedokonanie jakiejkolwiek wpłaty na konto bankowe Studio Kosmetyczne Sophie  w terminie 14 dni roboczych od momentu dokonania zamówienia lub dokonanie wpłaty na konto bankowe w niższej niż podana wysokości.

B. ROZPATRYWANIE REKLAMACJI
1. KLIENT ma prawo do zgłoszenia reklamacji zawiadamiając o tym Studio Kosmetyczne Sophie pisemnie na adres firmy, na adres biuro@studiosophie.pl. W przypadku reklamacji z tytułu niewykonania lub nienależytej realizacji VOUCHERA, KLIENT lub OBDAROWANY zgłasza w terminie nie późniejszym niż 7 dni od chwili realizacji VOUCHERA lub od momentu, kiedy miał być zrealizowany. Pismo reklamacyjne powinno zawierać: dane KUPUJĄCEGO lub OBDAROWANEGO, NUMER ZAMÓWIENIA, opis sytuacji.
2. Studio Kosmetyczne Sophie będzie dążyło do do rozpatrzenia w terminie 14 dni od dnia doręczenia każdej pisemnej reklamacji, kierując się ochroną słusznego interesu KLIENTA lub OBDAROWANEGO. 
3. W przypadku niezrealizowania PREZENTU z winy Wyjątkowy Prezent, dłużej niż o 14 dni licząc od dnia ustalonego przez OBDAROWANEGO jako dzień realizacji prezentu i potwierdzonego mailowo przez PODWYKONAWCĘ lub COP, Wyjątkowy Prezent zobowiązuje się do zapłaty na rzecz KLIENTA sumy dwukrotnie wyższej niż otrzymana przedpłata.
4. W przypadku, gdy nie zostanie dotrzymana GWARANCJA CENY, Klientowi należy się zwrot wartości zapłaconej przedpłaty oraz realizacja PREZENTU za darmo. Czas zgłoszenia przez KLIENTA niezgodności to maksymalnie 14 dni od dnia zakupu PREZENTU. PODWYKONAWCY PREZENTÓW zastrzegają sobie prawo do specjalnych cen podczas akcji wyprzedaży, rabatów sezonowych, zniżek dla stałych klientów, grup itp.
5. Wszelkie zwroty przedpłaty wynikające z reklamacji dokonywane są wyłącznie przelewem na konto KLIENTA.
6. Za ewentualne zaginięcie i uszkodzenie wszelkich przesyłek, w szczególności pocztowych, kurierskich i dostawy do Paczkomatów, odpowiadają firmy realizujące dostawy. W razie uszkodzenia przesyłki należy przed odbiorem przesyłki spisać protokół szkody podpisany przez pracownika tejże firmy lub odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki i poinformować o tym COP.
7. W przypadku nienależytej REALIZACJI PREZENTU Wyjątkowy Prezent niezwłocznie podejmuje działania w celu rozpatrzenia reklamacji przez PODWYKONAWCĘ, w sposób jak najbardziej korzystny dla KLIENTA. W takim przypadku przedmiotem reklamacji jest wyłącznie nienależyte wykonanie usługi, nie są nim jednak koszty, jakie poniósł OBDAROWANY w związku z realizacją PREZENTU, zwłaszcza takich jak koszty transportu i zakwaterowania.
8. Pracownicy COP są uprawnieni do rozpatrywania wniosków reklamacyjnych w imieniu firmy.

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH I ADMINISTROWANIE DANYMI OSOBOWYMI
A. Administratorem danych w rozumieniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, w odniesieniu do danych osobowych Użytkowników, będących osobami fizycznymi, jest ANNA KWIATKOWSKA Studio Kosmetyczne SOPHIE Anna Kwiatkowska.

B. Dane osobowe KLIENTA i OBDAROWANEGO, Studio Kosmetyczne Sophie przetwarza zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz zgodnie z polityką prywatności zawartą w Załączniku nr 1 do Regulaminu.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

A. Studio Kosmetyczne Sophie nie ponosi żadnej odpowiedzialności, jeżeli w posiadanie VOUCHERA wejdzie osoba nieuprawniona, co w konsekwencji doprowadzi do jego wykorzystania. W takiej sytuacji VOUCHER traktuje się jako zrealizowany przez OBDAROWANEGO.

B. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część zawieranej umowy.

Załączniki do Regulaminu (zmiana treści Załącznika nie oznacza zmiany Regulaminu):
Załącznik nr 1: Polityka prywatności (www.studiosophie.pl/polityka-prywatnosci).